Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

DR. YUSUF ORHAN UÇAL (DR. Y.O.U. RHINOCLINIC) (“Dr. Y.O.U” veya “Klinik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Klinik’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca şekilde Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. No:23-25B Brandium Residence R2 Blok Kat:10 Daire:97-98, 34788 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim DR. YUSUF ORHAN UÇAL (DR. Y.O.U. RHINOCLINIC) Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Klinik tarafından; Klinik’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Klinik politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Klinik’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Klinik’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Klinik’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Klinik’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasta ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Klinik’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili sağlık kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Klinik’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Klinik’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Klinik’in tedarikçilerine, bize e-posta yoluyla ulaşmanız halinde ise e-posta sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına, usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname kapsamında yetkili kılınan avukatlara, Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Klinik’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, hasta işlem, sağlık verisi, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Klinik’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında gösterilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından açık rıza olmadan işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

  • Dilediğiniz zaman Klinik’e başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya https://orhanucal.com/ adresinden temin edebileceğiniz Başvuru Formu ‘nu doldurarak ıslak imzalı şekilde Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. No:23-25B Brandium Residence R2 Blok Kat:10 Daire:97-98, 34788 Ataşehir/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Klinik’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@orhanucal.com adresine iletebilirsiniz. Klinik, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Klinik tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

DR. YUSUF ORHAN UÇAL (DR. Y.O.U. RHINOCLINIC)

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.